wieczorne nastroje - OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ piosenki poetyckiej - fundacja projekt

XXII OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
Wieczorne Nastroje - 6-9 Grudzień 2018 - Kwidzyn

Organizator jest Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT - Kwidzyn


Urząd Miasta Kwidzyn Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu
Kwidzyńskie Centrum Kultury
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie


plakat XXII OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Wieczorne Nastroje - Grudzień 2018


plakat Wieczorne Nastroje - Renata Przemyk - Grudzień 2018Część turniejowa Giełdy obejmuje:


AKREDYTACJA DLA UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓWUCZESTNICY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI TURNIEJOWYCH MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W PRZESŁUCHANIACH W POZOSTAŁYCH KATEGORIACH KONKURSOWYCH.
REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ


I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ jest imprezą otwartą dla wyróżniających się amatorów (soliści, zespoły), a także profesjonalistów rozpoczynających karierę artystyczną, którzy otrzymali pisemne zaproszenie od dyrektora OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ i potwierdzili swój udział.

2. Zespoły lub soliści, którzy nie otrzymali zaproszenia, kwalifikowani będą na podstawie przysłanego materiału na płycie CD lub DVD (jakość techniczna nagrania nie będzie oceniana).

3. Część turniejowa OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ obejmuje kategorie:
a) dorosłych (19 – 35 lat)
b) młodzieżowa (14 - 18 lat).
Organizator może w sytuacjach wyjątkowych (wysoki poziom artystyczny) zakwalifikować do przesłuchań w kategorii dorosłych uczestnika poniżej 19 r. ż.

4. Cele OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ:
a) Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej i sztuki recytatorskiej.
b) Doskonalenie warsztatu artystycznego uczestników Giełdy.
c) Promocja twórczości własnej uczestników.
d) Propagowanie poezji polskiej o wysokich walorach artystycznych.
e) Inspirowanie twórców do poszukiwań artystycznych.
f) Konfrontacja dokonań twórczych kompozytorów, poetów wykonawców i recytatorów.

KATEGORIA DOROSŁYCH

Na OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ uczestnicy prezentują 30-minutowy recital. Można prezentować utwory mieszczące się w nurcie poezji śpiewanej, piosenki poetyckiej, ballady, piosenki aktorskiej.

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

Podczas przesłuchań konkursowych w dniu 7 grudnia (piątek) uczestnicy prezentują cztery utwory.

W obu kategoriach oceniane będą wyłącznie prezentacje wykonane w języku polskim.
Uczestnik obcokrajowiec ma prawo do wykonania utworów w języku ojczystym.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wykonawcy biorący udział w OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE PIOSENKI POETYCKIEJ prezentują przygotowany program na żywo.

2. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza użycie półplaybacków w formie podkładu, z użyciem do 3 instrumentów.

3. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

4. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz wydanie płyty CD i DVD.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z materiałem do oceny.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestników formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

7. Recitale ocenia jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.

8. Z udziału w konkursie wykluczeni są wszyscy dotychczasowi laureaci I miejsca Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje.

9. Pula nagród XXII Ogólnopolskiej Giełdy piosenki Poetyckiej Wieczorne Nastroje wynosi 12 000 zł z czego 2000 zł nagrody w kategorii młodzieżowej.

10. Uczestnicy OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDY PIOSENKI POETYCKIEJ przyjeżdżają na koszt własny.

11. Organizatorzy zapewniają:
- znakomitą atmosferę;
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie;
- fortepian;
- noclegi dla wykonawców, na podstawie zarezerwowanej i wykupionej akredytacji.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU RECYTATORSKIM

Turniej odbędzie się dnia 7 grudnia w godzinach 10.00 – 14.00

1. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

2. Turniej adresowany jest do recytatorów w wieku 14 – 25 lat.

3. Recytatorzy prezentują dwa utwory proza i wiersz (z literatury polskiej lub obcej w polskim tłumaczeniu).

4. Dozwolone są wszystkie formy wyrazu scenicznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.

5. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 10 minut.

6. Prezentacje oceniane będą wyłącznie w języku polskim.


REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA KLIP POETYCKI

I. TERMIN I MIEJSCE

• OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH WIECZORNE NASTROJE,

Projekcje konkursowe odbędą się dnia 8 grudnia 2018r. w godzinach 10.00 – 13.00


II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Filmy do udziału w Konkursie mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.

3. imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

5. Głównym bohaterem i tematem klipu jest piosenka poetycka.

6. Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac konkursowych.

7. Do Giełdy nie dopuszcza się filmów:
- zrealizowanych przez twórców profesjonalnych, studentów i absolwentów szkół filmowych i artystycznych,
- wykonanych na odpłatne zlecenie,
- niezgodnych z profilem imprezy,
- zrealizowanych przed 1 stycznia 2017r.,
- dostarczonych bez karty zgłoszenia.

8. Filmy wstępnie oceni komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.

9. Konkurs adresowany jest do autorów w kategorii wiekowej 15 – 25 lat.

10. Filmy zakwalifikowane oceni profesjonalne Jury .


III. WARUNKI TECHNICZNE

1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy na płytach DVD lub innych nośnikach cyfrowych (nośniki nie będą zwracane).

2. W przypadku zgłoszenia filmu na płycie DVD:
- każdy nośnik musi posiadać odpowiednie opakowanie, zabezpieczające przed ewentualnymi uszkodzeniami. Jakość techniczna kopii Filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do konkursu.
- na nośniku mogą być nagrane tylko filmy zgłoszone na Festiwal.
- nośnik powinien zawierać czytelny opis zawierający tytuł filmu, nazwiska twórców, czas trwania każdego filmu.

3. Każdy film powinien mieć czołówkę i napisy końcowe (tytuł, autorzy).

4. Czas projekcji do 10 minut.


IV. NADSYŁANIE I KWALIFIKACJA FILMÓW

1. Dla każdego zgłoszonego filmu należy wypełnić formularz informacyjny do pobrania na stronie internetowej Konkursu.

2. Filmy wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2018 roku na adres:
Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt
ul. Warszawska 14
82 - 500 Kwidzyn

3. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Giełdy oraz w siedzibie Organizatora ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn.

4. Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.

5. Kwalifikacji nadesłanych Filmów do przeglądu konkursowego dokona powołana przez organizatorów komisja kwalifikacyjna.

6. Lista zakwalifikowanych filmów ukaże się na stronie Giełdy do dnia 30 listopada 2018r.

7. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zatrzymania kopii wybranych filmów w archiwum festiwalowym.

8. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

9. W przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w KONKURSIE NA KLIP POETYCKI, uczestnik pokryje wszelkie szkody oraz koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły do nich lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę pracy konkursowej).


V. Osobisty udział w OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH

1. Zakwalifikowanie filmu do konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia na projekcje festiwalowe oraz imprezy towarzyszące.

2. Udział w projekcjach konkursowych Giełdy jest bezpłatny.

3. Chęć osobistego udziału w imprezie należy potwierdzić telefonicznie do 30.11.2018r.


VI. NAGRODY

1. GRAND PRIX, I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda. Nagroda publiczności, nagroda specjalna, wyróżnienia.

2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Decyzje komisji kwalifikacyjnej oraz jury są ostateczne i niepodważalne.

3. Nieobecnym autorom nagrodzonych filmów wysłane zostaną wyłącznie dyplomy i materiały promocyjne Giełdy.


VII. UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnik wyraża zgodę na promowanie Filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego promującego Film lub twórców Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w sieci Internet.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Konkursu. Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z organizacją festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.

3. Autor, zgłaszając film do udziału w Giełdzie, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego obrazu podczas trwania Giełdy oraz poza nim podczas specjalnych pokazów retrospekcyjnych w ramach prowadzonej promocji Giełdy.

4. Zasady udziału w konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

5. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do emisji fragmentów Filmów konkursowych (do 50 sekund) w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach działań promujących konkurs.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania wybranych filmów i wykorzystania ich w celu promocji Konkursu.

8. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu odpowiada Dyrektor Konkursu. Dyrektor Konkursu decyduje w sprawach spornych i nieobjętych regulaminem.

9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


VIII. UDZIELANIE INFORMACJI

W celu przyspieszenia i usprawnienia komunikacji (w szczególności w zakresie przekazywania informacji o zakwalifikowaniu się do konkursu) uczestnicy zgłaszający się do udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ GIEŁDZIE ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH zobowiązani są do podania w karcie uczestnictwa telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail.


Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: lffprojekt@wp.pl lub drogą pocztową na adres: Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT, ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
- do 24 listopada 2018r. – GIEŁDA PIOSENKI POETYCKIEJ i TURNIEJ RECYTATORSKI,
- do 24 listopada 2018r. – KONKURS NA KLIP POETYCKI,
Listę osób zakwalifikowanych organizator przedstawi do dnia 30 listopada.

Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
REGULAMIN I KARTY ZGŁOSZENIA DO POBRANIA POD ADRESEM:
www.fundacja-projekt.pl/wieczorne-nastroje

INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Mieczysław Dzikowski - tel. 603 636 932, e-mail: mieczyslawdzikowski@wp.pl
Dorota Kurjata - tel. 665 440 781, e-mail: lffprojekt@wp.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, że:

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt z siedzibą w Kwidzynie, Warszawska 14, reprezentowane przez Prezesa Mieczysława Dzikowskiego.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Lokalną Fundacją Filantropijną Projekt.

4. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostepnienia wizerunku.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO.

8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.